دانلود آهنگ جدید فروشگاه اینترنتی دانلود دانلود آهنگ جدید محسن یگانه رضا یزدانی موزیک ویدئو
Conselho de Escola

V_1SEM2018

Conselho de Escola

COMUNIDADE ESCOLAR: NOME:
Presidente: Diretor de Escola Leda Belitardo de Oliveira Pereira
Representante – Assistente de Diretor: Fernanda Cassiolato Marti Sguassábia
Suplente: Thiago Sousa Chiqueto
Representante Coordenador de Curso:  João Paulo Pereira
Matheus Carvalho Gomes
Suplente: Yan Marcelo Donizeti de Paula Martins
Representante dos Professores:  Fabiana Montouro Garcia do Nascimento
Adriana de Oliveira
Suplente: Adriana Renata N. M. Mamede
Represente Serviços Técnicos e Administrativos: Patrícia Brito de Oliveira
Suplente: Marcela Cunha Ulian
Representante dos Alunos: Kathleen Maria Franco Borges
Suplente: Aline Tomaz Valente
Representante dos Pais: Suzi Elaine Severiano Pereira
Suplente: Suzilene Marreiro dos Reis

 

COMUNIDADE EXTRA-ESCOLAR: NOME
Representante dos Empresários vinculado a um dos cursos: Técnico em Segurança do Trabalho Juarez Ribeiro Pinto
Representante dos Empresários vinculado a um dos cursos: Técnico em Meio Ambiente Wilson Francisco Braga Martucci
Representante dos Empresários vinculado a um dos cursos: Técnico em Serviços Jurídicos Marcelo Félix de Andrade
Representante do Poder Público Municipal: Departamento de Saúde Gustavo Reis Lopes
Representante de demais seguimentos de interesse da escola: Infraestrutura Antônio Carlos de Paula Carvalho
Representante de demais seguimentos de interesse da escola: Comércio/Indústria Rodrigo Avillés Simões
Representante Aluno Egresso: Elivelto Vignato Batista
Guilherme Gregório