دانلود آهنگ جدید فروشگاه اینترنتی دانلود دانلود آهنگ جدید محسن یگانه رضا یزدانی موزیک ویدئو
APM

V_1SEM2018

APM

Patrimônio APM | Balancete APM | Plano de Ação

 

A APM tem por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família / escola / comunidade. Os objetivos da APM são de natureza social e educativa, sem caráter político, racial ou religioso e sem finalidades lucrativas.

 

DIRETORIA EXECUTIVA:

NOME

Diretor Executivo

Osvaldo Betinardi Cabrelon Junior

Vice-Diretor Executivo

Adriana Renata Nogueira Mourão Mamede

Secretário

Patrícia Brito de Oliveira

Diretor Financeiro

Sandra Regina Ceresino Gockos

Vice-Diretor Financeiro

Robson Bento da Sila

Diretor Cultural, Esportivo e Social

Cibele Cristiane Bento Rodrigues

   Diretor de Patrimônio   Thiago Sousa Chiqueto

 

CONSELHO DELIBERATIVO:

NOME

Presidente

Leda Belitardo de Oliveira Pereira

Suplente

Yan Marcelo Donizeti de Paula Martins

Membro

Adriana de Oliveira

Membro

Ana Cristina Lago de Macedo

Membro

Rosimary Rosa Nery Pinto

Membro

Fabiana de O. Gomes Cerqueira Leite

Membro

Elaine Cristina Cauduro de Oliveira

Membro

Ivanilda de Fátima Gomes Dezena de Andrade

Membro

Cleucius Reginaldo Bueno da Rocha

Membro

Gaio Belitardo de Oliveira

Membro

Arissa Teodora Pereira Cassiano

Membro

Valdemir Ferreira Borges

 

CONSELHO FISCAL:

NOME

Membro

Marcia Regina da Silva Agostinete

Membro

Silvanda Lisboa Machado Mendes

Membro

Marcela Cunha Ulian

Suplente

João Paulo Pedreira Arcanjoleto

 

Última atualização ( Qui, 28 de Maio de 2015 20:22 )